Ευρωπαϊκός κανονισμός ξένα αυτοκίνητα
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μεταφορά και την οδήγηση ενός αυτοκινήτου είναι νηολογημένα σε ένα ευρωπαϊκό κράτος σε άλλη χώρα, μόνιμα χωρίς κανένα περιορισμό και επιπλέον χρεώσεις ή διοικητικά εμπόδια


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απλούστευση της μεταφοράς, στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[1],

Ύστερα από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα ταξινόμησης των μηχανοκίνητων οχημάτων, το οποίο συνιστά τη διοικητική άδεια για την είσοδό τους στην οδική κυκλοφορία, σύστημα στο πλαίσιο του οποίου το όχημα ταυτοποιείται και λαμβάνει αριθμό κυκλοφορίας. Ωστόσο, πολλοί εθνικοί κανόνες για την ταξινόμηση οχημάτων είναι αλληλοσυγκρουόμενοι, περίπλοκοι και επαχθείς. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα προβλήματα ταξινόμησης οχημάτων υψώνουν φραγμούς στην εσωτερική αγορά και προκαλούν προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία, στο εσωτερικό της Ένωσης, των μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Ορισμοί
Τόπος ταξινόμησης οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος
Διαδικασία ταξινόμησης για οχήματα ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.           Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

α)      σε κάθε μηχανοκίνητο όχημα και ρυμουλκούμενο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[2]·

β)      σε κάθε δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα με δίδυμους τροχούς ή μη, που προορίζεται για οδική κυκλοφορία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2002/24/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[3].

2.           Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για την ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε τρίτη χώρα.

3.           Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να απαλλάσσουν ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα από την υποχρέωση ταξινόμησης, σύμφωνα με την οδηγία 1999/37/EΚ.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)          «ταξινόμηση»: η διοικητική άδεια οδικής κυκλοφορίας οχήματος, που περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησής του και τη χορήγηση αύξοντος αριθμού, ο οποίος καλείται αριθμός κυκλοφορίας·

(2)          «όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος»: όχημα με έγκυρη άδεια κυκλοφορίας η οποία έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος·

(3)          «κάτοχος άδειας κυκλοφορίας»: το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει ταξινομηθεί όχημα·

Άρθρο 3

1.           Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει ταξινόμηση στο έδαφός του, για όχημα που έχει ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, μόνο εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας έχει τη συνήθη κατοικία του στο έδαφός του.

2.           Το κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη κατοικία του ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας είναι ένα από τα ακόλουθα:

α)      για εταιρεία ή άλλο οργανισμό, με νομική προσωπικότητα ή χωρίς νομική προσωπικότητα, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική διοίκηση·

β)      για υποκατάστημα, αντιπροσωπεία ή άλλο κατάστημα εταιρείας ή οργανισμού, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το υποκατάστημα, η αντιπροσωπεία ή το άλλο κατάστημα·

γ)      για φυσικό πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο κύριος τόπος της δραστηριότητάς του·

δ)      για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο:

i)        ο τόπος στον οποίο διαμένει ένα πρόσωπο συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον 185 ημέρες κατά ημερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή, σε περίπτωση προσώπου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτει στενή σχέση μεταξύ του προσώπου αυτού και του τόπου στον οποίο διαμένει.

ii)       για πρόσωπο του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε τόπο άλλον από τον τόπο των προσωπικών του δεσμών και το οποίο για τον λόγο αυτό υποχρεώνεται να διαμένει διαδοχικά σε διάφορους τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ο τόπος των προσωπικών του δεσμών, με την προϋπόθεση ότι επιστρέφει εκεί τακτικά.

Ο όρος που καθορίζεται στο σημείο ii) δεν ισχύει όταν το πρόσωπο διαμένει σε ένα κράτος μέλος για την εκτέλεση αποστολής με καθορισμένη διάρκεια. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή δεν συνεπάγεται μεταφορά της συνήθους κατοικίας.

Άρθρο 4

1.           Εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος μέλος, ζητά ταξινόμηση του οχήματός του που είναι ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος εντός περιόδου έξι μηνών από την άφιξή του.

Στη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η χρήση του οχήματος δεν περιορίζεται.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.           Όταν ταξινομηθεί ένα όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, η οικεία αρχή ταξινόμησης οχημάτων το αναφέρει αμέσως στην αρχή ταξινόμησης οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο είχε ταξινομηθεί τελευταία το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 7.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Άρθρο 14

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις xxxx [να συμπληρωθεί η ημερομηνία: ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4.4.2012

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                     Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Πρόεδρος

Contact Us

  • Your name
  • Your Phone number
  • Your Email

Contact Us

Bulgaria
District:Blagoevgrad
Town:Sandanski
Str. Melnik 9
Post code:2800
Phone:0035974630394
Mobile:+359878533978