ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ


ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Εγγραφή Υποκατάστημα
-Κάθε έμπορος μπορεί να ανοίξει ένα υποκατάστημα έξω από την περιοχή όπου έχει την έδρα της, και πρέπι να την  εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο.
- Ένα ξένο πρόσωπο μπορεί να κανονίζει τις δραστηριότητές της στη Βουλγαρία, με τη μορφή υποκαταστήματος της αλλοδαπής πρόσωπο, εάν έχουν καταχωρισθεί με το δικαίωμα να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο. Το υποκατάστημα ξένης έμπορος  εγγραφόμενος στο εμπορικό μητρώο, δεν δημιουργεί μια νέα οντότητα. Εξωτερικών έμπορος είναι συμβαλλόμενο μέρος σε έννομες σχέσεις που αφορούν νηολογημένα στη Βουλγαρία μέσω υποκαταστήματος, και συναντιέται με όλη την περιουσία του για τις εν λόγω υποχρεώσεις. Σε διαφορές που προκύπτουν από τις σχέσεις με την άμεση υποκαταστήματα ξένων εμπόρου, οι απαιτήσεις μπορούν να ασκηθούν στο υποκατάστημα. Υποκαταστήματος αλλοδαπής έμπορος τηρεί τα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων ως ανεξάρτητος έμπορος και και  εκπονήει χωριστό ισολογισμό.